INNOVATIVE FORSKNINGSPROJEKTER

FORMÅL

COWIfonden uddeler donationer til innovative forskningsprojekter inden for alle COWIs faglige virkeområder.

Der ønskes nyskabende og samfundsrelevante projekter med et højt fagligt niveau, samfundsmæssig ansvarlighed, og et langsigtet perspektiv, der rækker ud over den almindelige markeds-/ydelsesudvikling, som forventes at finde sted i COWI-regi. Ansøgning om prækvalifikation til udarbejdelse af innovative forskningsprojekter skal indsendes af en ansat i COWI eller en ansat på et dansk universitet.

Projekter eller aktiviteter, som COWIfonden støtter, skal ligge inden for COWIs værdisæt.

HVEM KAN SØGE

 • Medarbejdere i COWI-selskaber
 • Forskningsmiljøer ved universiteter i Danmark.

Projekter, der støttes, skal udvikles og udføres i et samarbejde mellem COWI og universiteter i Danmark, Norge og Sverige. Projekter, der indebærer deltagelse af COWI-afdelinger og universiteter i mere end en af de tre nordiske regioner, vil blive prioriteret.

PRÆKVALIFIKATION

Ansøgning forudsætter forudgående prækvalifikation, hvor der ydes op til DKK 100.000 til udarbejdelse af egentlig ansøgning.

Ansøgning om prækvalifikation udarbejdes med en overordnet beskrivelse af projektet forsknings-/udviklingsidé. Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde information om:

 • Baggrund for forsknings-/udviklingsidéen
 • Kontekst
 • Langsigtede konkrete formål
 • Væsentligste indholdsmæssige elementer
 • Forventet budget og støttebehov fra COWIfonden
 • Skøn over de nødvendige midler til udarbejdelse af en egentlig ansøgning
 • Støtteerklæring i form af ledelsesmæssig opbakning fra SVP og EVP (COWI) samt institutdirektører på universiteter.

Projektet må maksimalt løbe i 3 år.

Ansøgning om prækvalifikation må maksimalt fylde 3-5 sider, ekskl. bilag.

Ansøgning om prækvalifikation indsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com senest 1. april sammen med et udfyldt ansøgningsskema. Dokumenter til ansøgning om prækvalifikation kan ikke eftersendes.

UDARBEJDELSE AF ANSØGNING

Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. oktober kl. 12.00 (CET). Dokumenter kan ikke eftersendes.

Ansøgningen skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som tre Adobe (pdf)-dokumenter.

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende punkter:

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende informationer:

 • Ansøgeren og samarbejdspartnere
 • CV'er for de involverede nøglepersoner (separat dokument)
 • Præsentation af projektleder og hans/hendes kvalifikationer for at have denne rolle
 • Formålet med og indholdet af de aktiviteter, der søges støtte til
 • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
 • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter
 • Markedspotentiale for COWI-selskaberne
 • Formidling af de opnåede resultater
 • Det ansøgte beløb, specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet)
 • Projektplan samt tidsplan i form af et Gantt chart
 • Støtteudtalelse fra SVP og EVP samt institutdirektører på universiteter.

Besked om COWIfondens afgørelse kan forventes i hhv. midten af december.

ØKONOMISKE RAMMER

Den økonomiske ramme er DKK 3 - 4 mio. for et treårigt projekt.

For projekter, der ansøges af COWI-medarbejdere, skal universiteternes budgetandel af de ansøgte midler til honorar være minimum 40%. Hvis et universitet er hovedansøger, skal COWIs budgetandel af de ansøgte midler til honorar være minimum 40%.

Der kan søges om støtte til:

 • Honorar svarende til lønudgifter/Basic Salary Rate plus DKK 175/time i overhead.
 • Andre projektrelaterede omkostninger (f.eks. udstyr, flybilletter) svarende til de direkte udgifter plus 20% i overhead.

Medfinansiering fra alle involverede parter er en betingelse for støtte. Medfinansiering skal som udgangspunkt være i form af lønomkostninger på projektet. Hvis egenfinansieringen skal bestå af andet end lønomkostninger, skal dette aftales forinden med COWIfonden.

RESULTATER

Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentligt tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i internationale konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark