INNOVATIVE FORSKNINGSPROJEKTER

FORMÅL

COWIfonden uddeler donationer til innovative forskningsprojekter inden for alle COWIs faglige virkeområder.

Der ønskes nyskabende og samfundsrelevante projekter med et højt fagligt niveau, samfundsmæssig ansvarlighed, og et langsigtet perspektiv, der rækker ud over den almindelige markeds-/ydelsesudvikling, som forventes at finde sted i COWI-regi. Ansøgning om prækvalifikation til udarbejdelse af innovative forskningsprojekter skal indsendes af en ansat i COWI eller en ansat på et dansk universitet.

Projekter eller aktiviteter, som COWIfonden støtter, skal ligge inden for COWIs værdisæt.

HVEM KAN SØGE

 • Medarbejdere i COWI-selskaber
 • Forskningsmiljøer ved universiteter i Danmark.

Projekter, der støttes, skal udvikles og udføres i et samarbejde mellem COWI og universiteter i Danmark, Norge og Sverige. Projekter, der indebærer deltagelse af COWI-afdelinger og universiteter i mere end en af de tre nordiske regioner, vil blive prioriteret.

De innovative forskningsprojekter kan indeholde et erhvervs-ph.d.-studie på samme vilkår som støtte til erhvervs-ph.d.-studier, dvs. der er krav om opnåelse af støtte fra den nationale støtteordning til erhvervs-ph.d.'er.

PRÆKVALIFIKATION

Ansøgning forudsætter forudgående prækvalifikation, hvor der ydes op til DKK 100.000 til udarbejdelse af egentlig ansøgning.

Deadline for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation er 1. april kl. 12.00 (CET). Do-kumenter til ansøgning om prækvalifikation kan ikke eftersendes.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som ét Adobe/pdf-dokument med følgende indhold i nævnte rækkefølge:

 • Udfyldt ansøgningsskema i editerbart format
 • Ansøgning om prækvalifikation
 • Bilag til ansøgning.

Ansøgning om prækvalifikation udarbejdes med en overordnet beskrivelse af projektet forsknings-/udviklingsidé. Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde information om:

 • Baggrund for forsknings-/udviklingsidéen
 • Langsigtede konkrete formål
 • Væsentligste indholdsmæssige elementer
 • Forventet budget og støttebehov fra COWIfonden
 • Skøn over de nødvendige midler til udarbejdelse af en egentlig ansøgning
 • Støtteerklæring i form af ledelsesmæssig opbakning fra SVP og EVP (COWI) samt institutdirektører på universiteter.

Projektet må maksimalt løbe i 3 år.

Ansøgning om prækvalifikation må maksimalt fylde 3-5 sider, ekskl. bilag.

Ansøgning om prækvalifikation og tilhørende ansøgningsskema skal udarbejdes på engelsk.

UDARBEJDELSE AF ANSØGNING

Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. oktober kl. 12.00 (CET). Dokumenter kan ikke eftersendes.

Ansøgningen skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som ét Adobe (pdf)-dokumenter med følgende indhold i nævnte rækkefølge:

 • Udfyldt ansøgningsskema i editerbart format
 • Detaljeret ansøgning
 • Bilag til ansøgning

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende informationer:

 • Ansøgeren og samarbejdspartnere
 • CV'er for de involverede nøglepersoner (bilag)
 • Præsentation af projektleder og hans/hendes kvalifikationer for at have denne rolle
 • Formålet med projektet
 • Forskningsspørgsmål
 • Beskrivelse af projektets aktiviteter
 • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
 • Beskrivelse af hvad data kan anvendes til (kun for projekter indeholdende måleprogrammer/indsamling af data)
 • Aktivitetens nyhedsværdi og målgruppe
 • Markedspotentiale for COWI-selskaberne
 • Formidling af de opnåede resultater
 • Det ansøgte beløb og specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet). Til udarbejdelse af det specificerede budget skal der anvendes denne budgetskabelon
 • Projektplan samt tidsplan i form af et Gantt chart
 • Organisationsdiagram med ansvars- og referenceforhold
 • Eventuel samtidig henvendelse til andre fonde/støttekilde
 • Støtteudtalelse fra SVP og EVP (COWI) samt institutdirektører på universiteter. Støtteudtalelsen skal indeholde information om egenfinansieringen
 • Oplysning om hvorvidt ansøger/projektleder tidligere har modtaget støtte fra COWIfonden.

Besked om COWIfondens afgørelse kan forventes i midten af december.

SPROG

Ansøgning om prækvalifikation og tilhørende ansøgningsskema samt den detaljerede ansøgning og tilhørende ansøgningsskema skal udarbejdes på engelsk.

ØKONOMISKE RAMMER

Samlet ansøgt beløb: Der kan maksimalt søges om DKKM 6 for et treårigt projekt.

COWIs budgetandel af de ansøgte midler til lønomkostninger skal være minimum 25%.

Der kan søges om støtte til:

 • Honorar svarende til lønudgifter/Basic Salary Rate plus DKK 175/time i overhead.
 • Andre projektrelaterede omkostninger (f.eks. udstyr, flybilletter) svarende til de direkte udgifter plus 20% i overhead.

Egenfinansiering fra alle involverede parter er en betingelse for støtte. Egenfinansiering skal som udgangspunkt være i form af lønomkostninger på projektet. Typen og størrelsen af egenfinansieringen skal beskrives i ansøgningen. En samlet egenfinansiering på 20- 25% anses for at være passende.

RESULTATER

Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentligt tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i internationale konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark