FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE PROJEKTER

HVEM KAN SØGE

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan søge om midler. Aktiviteter, der støttes, skal være forankret i et solidt fagligt miljø.

UDARBEJDELSE AF ANSØGNING

Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. april og 1. oktober kl. 12.00 (CET). Dokumenter kan ikke eftersendes.

Ansøgningen skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som ét Adobe/pdf-dokument med følgende indhold i nævnte rækkefølge:

 • Udfyldt ansøgningsskema i editerbart format
 • Detaljeret ansøgning
 • Bilag til ansøgning.

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende informationer:

 • Ansøgeren og dennes baggrund
 • CV'er for de involverede nøglepersoner (bilag)
 • Formålet med projektet
 • Beskrivelse af projektets aktiviteter
 • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
 • Beskrivelse af hvad data kan anvendes til (kun for projekter indeholdende måleprogrammer/indsamling af data)
 • Projektets nyhedsværdi og målgruppe
 • Formidling af de opnåede resultater
 • Det ansøgte beløb og specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet). Til udarbejdelse af det specificerede budget skal der anvendes denne budgetskabelon
 • Information om eventuel egenfinansiering
 • Tidsplan og milepæle
 • Eventuel samtidig henvendelse til andre fonde/støttekilder
 • Underskrevet støtteudtalelse fra institutdirektør eller VP i COWI samt samarbejdspartnere. Støtteudtalelsen skal indeholde information om eventuel egenfinansiering
 • Oplysning om hvorvidt ansøger/projektleder tidligere har modtaget donation fra COWIfonden.

Besked om COWIfondens afgørelse kan forventes i hhv. midten af juni og december.

SPROG

Ansøgningsskema og ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

ØKONOMI

Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte beløb og projektets målsætning.

ØKONOMISKE RAMMER

Typiske bevillingsstørrelser kan ses af hjemmesiden og i COWIfondens årsrapport.

Der kan søges om støtte til:

 • Honorar svarende til lønudgifter/Basic Salary Rate plus DKK 175/time i overhead for alle projektpartnere.
 • Andre projektrelaterede omkostninger (f.eks. udstyr, flybilletter) svarende til de direkte udgifter plus 20% i overhead.

Egenfinansiering af større indkøb af forskningsudstyr forventes at være i en størrelsesorden af 50%.

RESULTATER

Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentligt tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i internationale konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark