DONATIONER TIL INNOVATIVE FORSKNINGSPROJEKTER I COWI

14.03.2019

Formål

COWIfonden har besluttet at uddele donationer til innovative forskningsprojekter i 2019. COWIfonden indkalder derfor idéforslag til innovative forskningsprojekter, som Fonden kan støtte. Idéforslag inden for alle COWIs faglige virkeområder er velkomne.

Hvem kan søge

 • Medarbejdere i COWI-selskaber
 • Forskningsmiljøer ved universiteter i Danmark.

Projekter, der støttes, skal udvikles og udføres i et samarbejde mellem COWI og universiteter i Skandinavien. Projekter, der indebærer deltagelse af COWI-afdelinger og universiteter i mere end en af de tre nordiske regioner, vil blive prioriteret.

Procesforløb

 • Idéoplæg indsendes til COWIfondens mailadresse cowifonden@cowifonden.com senest 1. maj 2019. Idéoplægget skal redegøre for forslagets baggrund, kontekst, langsigtede og konkrete formål samt de væsentligste indholdsmæssige elementer. Tillige skal det forventede samlede budget og støttebehov fra COWIfonden fremgå af oplægget. Idéoplægget skal yderligere indeholde et skøn over de nødvendige midler til udarbejdelse af en egentlig ansøgning. Idéoplægget skal maksimalt fylde 3-5 sider, ekskl. bilag.
 • COWIfondens bestyrelse udvælger op til 3 af de bedst kvalificerede forslag i slutningen af maj 2019.
 • Udvalgte ansøgere skal udarbejde en detaljeret ansøgning i perioden 15. juni. - 1. oktober 2019. Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. oktober 2019. Den detaljerede ansøgning fremsendes til COWIfonden (cowifonden@cowifonden.com) sammen med et udfyldt ansøgningsskema.
 • COWIfondens bestyrelse udvælger 1-2 ansøgninger til bevilling i slutningen af november 2019.
 • Fremsendelse af bevillingsskrivelse kan forventes i december 2019.
 • Projektet forventes at løbe i maksimalt 3 år.

Økonomiske rammer

 • Der er afsat op til 100.000 kr. til hver af de udvalgte idéoplæg til udarbejdelse af et egentligt projektforslag efter Fondens retningslinjer.
 • For projekter, der ansøges af COWI–medarbejdere, skal universiteternes budgetandel af de ansøgte midler være minimum 40%. Tilsvarende skal COWIs budgetandel af de ansøgte midler være minimum 40% i de tilfælde, hvor et universitet er hovedansøger.
 • Der kan søges om støtte til honorar (løn + OH [175 kr./time]) og andre projektrelaterede omkostninger (forventede udgifter + 20% i OH).
 • Medfinansiering fra alle involverede parter er en betingelse for støtte.
 • Samlet ansøgt beløb: Den normale ramme er 3-4 mio. kr. for et treårigt projekt.

COWIfondens krav til projektideerne

Der ønskes projekter med et højt fagligt niveau og en nyhedsværdi, og som har et langsigtet perspektiv, der rækker ud over den almindelige markeds-/ydelsesudvikling, som forventes at finde sted i COWI-regi. Projektidéerne skal indsendes af en ansat i COWI eller en ansat på et dansk universitet. Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentlig tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem hjemmeside, publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

For at et indsendt idéforslag kan komme i betragtning til udarbejdelse af endeligt projektforslag, kræves det, at der inden bevillingens udmøntning afgives dokumentation for, at forslaget har ledelsesmæssig opbakning i COWI i form af en støtteerklæring fra den ansvarlige Regional Vice President. Tilsvarende støtteerklæringer fra universitetspartnere og lignende skal også foreligge.

I øvrigt henvises der til COWIfondens almindelige krav til og retningslinjer for projektansøgninger, der kan findes på Fondens hjemmeside www.cowifonden.dk

Kontaktinformationer

Fondens sekretær Joan Maj Nielsen (cowifonden@cowifonden.com) kan kontaktes, såfremt der er behov for yderligere information.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark