DONATIONER TIL TEMATISKE FORSKNINGSPROJEKTER I COWI

06.06.2017

Formål

COWIfonden har besluttet at uddele donationer til tematiske forskningsprojekter i 2017. COWIfonden indkalder derfor idéforslag til tematiske forskningsprojekter, som Fonden kan støtte - i denne, tredje runde inden for følgende overordnede temaer:

 • Grid technologies
 • Recycling and waste to value
 • Urban mobility

Hvem kan søge

Medarbejdere i COWI-selskaber i Skandinavien. Projekter, der støttes, skal udvikles og udføres i samarbejde med universiteter i Skandinavien.

Procesforløb

 • Idéoplæg indsendes til COWIfondens mail-adresse cowifonden@cowifonden.dk senest 20. august 2017. Idéoplægget skal redegøre for forslagets baggrund, kontekst, langsigtede og konkrete formål samt de væsentligste indholdsmæssige elementer. Tillige skal det forventede samlede budget og støttebehov fra COWIfonden fremgå af oplægget. Idéoplægget skal yderlige indeholder et skøn over de nødvendige midler til udarbejdelse af en egentlig ansøgning. Idéoplægget skal maksimalt fylde 3-5 sider, ekskl. bilag.
 • COWIfondens bestyrelsen udvælger 1-3 kvalificerede forslag i starten af september 2017.
 • Udvalgte ansøgere skal udarbejde en detaljeret ansøgning i perioden 10. sept. -15. oktober 2017. Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 15. oktober 2017. Den detaljerede ansøgning fremsendes via COWIfondens online ansøgningsskema.
 • COWIfondens bestyrelse udvælger 1-2 ansøgninger til bevilling i slutningen af november 2017.
 • Fremsendelse af bevillingsskrivelse kan forventes i december 2017.
 • Projektet forventes at løbe i maksimalt 3 år.

Økonomiske rammer

 • Der er afsat op til 100.000 kr. til hver af de udvalgte idéoplæg til udarbejdelse af et egentligt projektforslag efter Fondens retningslinjer.
 • Universiteters budgetandel af de ansøgte midler skal være minimum 40%.
 • Der kan søges om støtte til honorar (løn + OH [175 kr./time]) og andre projektrelaterede omkostninger (afholdte udgifter + 20% i OH).
 • Medfinansiering fra alle involverede parter er betingelse for støtte.
 • Samlet ansøgt beløb: Max. 3 mio. kr. for et treårigt projekt.

Yderligere information

Der kan oplyses følgende om COWIfondens krav til projektideerne:

Der ønskes projekter med et højt fagligt niveau og en væsentlig nyhedsværdi, og som har et langsigtet perspektiv, der rækker ud over den almindelige markeds-/ydelsesudvikling, som forventes at finde sted i COWI-regi. Projektidéerne skal indsendes af en ansat i COWI. Projekter der indebærer deltagelse af COWI-afdelinger i mere end en af de tre nordiske regioner vil blive prioriteret. COWIfondens uddelinger er af almennyttig karakter, og det er således et krav at resultaterne af projekterne offentliggøres / er offentlig tilgændelige.

For at et indsendt idéforslag kan komme i betragtning til udarbejdelse af endeligt projektforslag, kræves det, at der inden bevillingens udmøntning afgives dokumentation for, at forslaget har ledelsesmæssig opbakning i COWI i form af en støtteerklæring fra den ansvarlige Regional Vice President.

I øvrigt henvises der til COWIfondens almindelige krav til og retningslinjer for projektansøgninger, der kan findes på Fondens hjemmeside www.cowifonden.dk .

Kontaktinformationer

Fondens sekretær Joan Maj Nielsen ( cowifonden@cowifonden.dk) kan kontaktes, såfremt der er behov for yderligere information.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark